Informácia o spracovaní osobných údajov (GDPR)

Spoločnosť NOVES okná, a. s. so sídlom Radlinského ul.24, 0520 11 Spišská Nová Ves, IČO 31 683 789, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Košice I, oddiel Sa, vl. č. 1519/V, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje našich zákazníkov, prípadne aj iných fyzických osôb, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/676 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Informačná povinnosť spoločnosti NOVES okná, a.s., ako prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb , ktorá obsahuje podrobné informácie o Vašich právach pri spracúvaní osobných údajov je splnená tým, že je dostupná v listinnej forme v sídle našej spoločnosti a tiež tu na internetovej stránke spoločnosti NOVES okná, a. s..