logo-120x40
info: 0800 111 712
sobota 22 júl 2017

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

platný a účinný odo dňa 01.06.2013

elektronický obchod www.noves.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú vzťahy medzi Odberateľom a Dodávateľom v oblasti predaja plastových a hliníkových elementov medzi spoločnosťou NOVES okná, a.s. a jej obchodnými partnermi. Odberateľ doručením návrhu objednávky potvrdzuje, že sa oznámil s týmito VOP Dodávateľa, ktorých nevyhnutnú súčasť tvorí reklamačný poriadok Dodávateľa, a že s nimi súhlasí. VOP a Reklamačný poriadok sú zverejnené na webovej stránke Dodávateľa www.noves.sk (ďalej len "Webová stránka").

Iné podmienky alebo iné vyhradené práva Odberateľa voči týmto VOP Dodávateľa sú platné a účinné len v prípade, ak ich Dodávateľ písomnou formou, s ohľadom na jednotlivú objednávku Odberateľa výslovne uznal.

1 Výklad a význam pojmov

VOP - sa riadia právne vzťahy medzi Odberateľom a Dodávateľom. Ustanovenia VOP platia v prípade, ak Zmluva o kúpe tovaru neupravuje situáciu v existujúcom zmluvnom vzťahu, prípadne také ustanovenie chýba alebo zmluvné strany nepredpokladali existenciu takej situácie. VOP sú neoddeliteľnou časťou Zmluva o kúpe tovaru. VOP sú zverejnené na Webovej stránke Dodávateľa a v sídle Dodávateľa, resp. v jeho prevádzkarni.

Kontaktná adresa a pracovná doba Dodávateľa - prevádzka spoločnosti NOVES okná, a.s. a skladu: Radlinského ul. 24, 052 01 Spišská Nová Ves, Pracovná doba: Pondelok - Piatok: 7.00 do 15.30 hod..

Odberateľ - fyzická alebo právnická osoba organizovaná podľa zákonov Slovenskej republiky, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Oprávnenie na výkon uvedenej činnosti preukazuje Odberateľ platným originálom výpisu z obchodného, resp. živnostenského registra a osvedčením o registrácií DPH. Uvedené originály dokumentov nesmú byť staršie ako tri mesiace. Odberateľ doručením návrhu objednávky do dispozície Dodávateľa vyhlasuje, že tovar nakupuje za účelom ďalšieho predaja.

Zmluva o kúpe tovaru - definuje základné podmienky spolupráce medzi Odberateľom a Dodávateľom (ďalej len "Zmluva"). Zmluvu dopĺňajú platné VOP, ktoré má Dodávateľ právo meniť bez súhlasu Odberateľa. Vyplnený originál Zmluvy zasiela Odberateľ v dvoch origináloch spolu s originálom výpisu z obchodného, resp. živnostenského registra a osvedčením o registrácií DPH.

Odberateľské ceny - ceny zodpovedajú aktuálnym nákupným podmienkam Dodávateľa, skladovej situácii a rozsahu obchodnej spolupráce s Odberateľom. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu Odberateľských cien. Dojednanú cenu však nie je možné meniť po prijatí objednávky Odberateľa, okrem prípadu, ak iné ustanovenie Zmluvy a VOP neustanovuje inak.

Úhrada - dátumom úhrady/platby faktúry sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet Dodávateľa, resp. deň kedy bola v hotovosti uhradená do pokladne. Storno tovaru zaplateného cez pokladňu, musí byť finančne vysporiadané v deň vrátenia tovaru na sklad.

Splatnosť vystavených faktúr je 7 kalendárnych dní od vystavenia. V ojedinelých prípadoch je možné splatnosť predĺžiť na základe žiadosti Odberateľa, resp. dohodou zmluvných strán. Maximálna povolená splatnosť závisí okrem iného aj na platobnej disciplíne Odberateľa. V prípade, že Odberateľ je v omeškaní s úhradou faktúr, Dodávateľ si vyhradzuje právo splatnosť znížiť opäť na štandardných 7 kalendárnych dní.

Úroky z omeškania - v prípade oneskorenej úhrady faktúry (po termíne splatnosti) zo strany Odberateľa, je Dodávateľ oprávnený požadovať od Odberateľa úroky z omeškania v zmysle Obchodného zákona platného v prvý deň omeškania Odberateľa, a to za každý aj začatý deň omeškania.

Štandardná forma objednávky - e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo priamo na e-mailové adresy jednotlivých obchodníkov uverejnených na internetovej stránke v adresári kontaktov, faxom na číslo 053/44 12 181, poštou na adresu Radlinského ul. 24, 052 01 Spišská Nová Ves.

Dodací list - Dodávateľ vystaví ku každej dodávke tovaru dodací list, ktorý bude zaslaný spolu s tovarom Odberateľovi. Na dodacom liste je uvedené množstvo, druh tovaru, jeho identifikácia.

Faktúra - daňový doklad, Cash doklad – na tovar objednaný u Dodávateľa sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky. Zároveň obsahuje identifikačné údaje Odberateľa podľa registrácie Odberateľa v príslušnej zákonom stanovenej evidencii, referencie na objednávku Odberateľa, spôsob dopravy a primárny kontakt. Cash doklad sa vystavuje v prípade platby v hotovosti v sídle, resp. prevádzkach Dodávateľa a obsahuje všetky náležitosti potrebné pre daňový doklad pri platbe v hotovosti. Štandardne sa faktúra odosiela Odberateľovi s tovarom, pri osobnom prevzatí tovaru Odberateľ dostáva spolu s dodacím listom aj faktúru. Na základe požiadavky Odberateľa je možné faktúru odoslať poštou aj na inú ním uvedenú adresu.

Tovarový dobropis - vystavuje sa Odberateľovi v prípade, že bol dodaný nekompletný alebo poškodený tovar.

2 Niektoré ustanovenia o objednávke a dodaní tovaru

Odberateľ je oprávnený objednávať ním určené množstvo tovaru len spôsobom a v súlade s cenovou tvorbou Dodávateľa (ďalej len "objednávka"). Odberateľ je oprávnený objednať tovar e –mailom, telefonicky alebo osobne. Objednávka Odberateľa podľa objednávkového formulára zverejneného na Webovej stránke Dodávateľa musí obsahovať:

- obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO ak bolo pridelené, v prípade registrácie zahraničnej právnickej alebo fyzickej osoby identifikačné číslo známe v štáte registrácie, fax, telefón, e – mail, identifikáciu osôb (titul, meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, prípadne telefonický, resp. mailový kontakt) oprávnených konať v mene právnickej osoby, resp. identifikáciu zodpovedného zástupcu v prípade fyzickej osoby – živnostníka,

- špecifikáciu tovaru a požadované množstvo, cenu tovaru,

- podmienky dodania tovaru (miesto určenia a dátum odberu).

Objednávka Odberateľa sa stáva pre Odberateľa záväznou okamihom jej potvrdenia zo strany Dodávateľa. Bezodkladne po akceptácii objednávky a príprave tovaru na odoslanie (resp. osobné prevzatie) je Dodávateľ povinný vytlačiť dodací list obsahujúci špecifikáciu tovaru objednaného Odberateľom. Kúpna zmluva vzniká okamihom potvrdenia objednávky zo strany Dodávateľa. Pri objednávke tovaru je Odberateľ povinný uviesť akceptovaný spôsob dodania tovaru. Dodávateľ spôsobom určeným Odberateľom doručí tovar na Odberateľom určenú adresu.

V prípade rozsiahlejšej dodávky tovaru je možné spracovať individuálnu cenovú ponuku podľa požiadaviek Odberateľa.

Odberateľ nie je oprávnený zrušiť alebo odvolať objednávku po čase, kedy bola potvrdená Dodávateľom.

Dodávky tovaru pre Odberateľa môžu byť Dodávateľom pozastavené v prípade, kedy Odberateľ má minimálne jednu faktúru po splatnosti dlhšie než 5 dní. Nie je umožnené odoberať tovar a ďalšie odbery sú povolené až po úhrade všetkých faktúr po splatnosti.

V súvislosti s uplatnením pozastavenia dodávky tovaru Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá tým Odberateľovi vznikla.

Miesto dodania stanovuje na základe objednávky Odberateľ. Odberateľ je oprávnený uviesť okrem jeho sídla, resp. miesta podnikania aj iné miesto dodania tovaru, resp. skutočnosť, že tovar prevezme osobne. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednávky na miesto dodania, resp. vyskladnenie v skladových priestoroch Odberateľa. Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru. Dopravu na miesto dodania zabezpečí Dodávateľ podľa podmienok uvedených v bode 7 VOP.

Pokiaľ je tovar riadne doručený, dátum predaja musí zodpovedať dátumu uvedenému na daňovom doklade. V prípade rozporu medzi dátumom na dodacom liste a dátumom na daňovom doklade bude reklamačné oddelenie Dodávateľa považovať reklamáciu za neoprávnenú. Pri prevzatí tovaru je Odberateľ povinný bezodkladne skontrolovať množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené pri preprave tovaru.

V prípade prevzatia zjavne poškodeného alebo nefunkčného tovaru je Odberateľ povinný postupovať v súlade s platným Reklamačným poriadkom Dodávateľa.

Dodávateľ je povinný dodať tovar Odberateľovi v lehote najneskôr do 60 dní. Do uvedených lehôt sa započítavajú len pracovné dni. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť okamihom akceptácie objednávky.

Dodanie tovaru bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Dodávateľa realizované v uvedenom termíne. V prípade, že Dodávateľ si je vedomý možnosti omeškania upozorní Odberateľa na túto skutočnosť. Zároveň oznámi náhradný termín dodania tovaru. Odberateľ nie je oprávnený uplatniť náhradu škody z prípadného omeškania Dodávateľa. Ak Dodávateľ nedodá tovar ani v náhradnom termíne, je Odberateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

3 Cena tovaru

Cena tovaru zodpovedá vypracovaným cenovým ponukám Dodávateľa.

4 Platobné podmienky

Platba vopred - platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej (proforma) faktúry. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet Dodávateľa je Dodávateľ povinný započať výrobu tovaru.

Platba v hotovosti - Odberateľ môže tovar uhradiť v hotovosti v sídle Dodávateľa a jeho prevádzkach, pričom obdrží okrem dodacieho listu aj príslušný daňový doklad.

Platba realizovaná pred expedíciou tovaru – na základe realizovanej platby je tovar daný na expedíciu.

Splatnosť faktúry – osobitne dojednaná splatnosť faktúr s jednotlivým Odberateľom, inak spravovaná ustanovením bodu 1 VOP

Úhrada dobropisu - v prípade, že Odberateľ má vystavený dobropis od Dodávateľa, započíta sa tento s neuhradenými faktúrami. Pokiaľ v dobe vystavenia dobropisu nemá Odberateľ neuhradené faktúry, čaká sa so započítaním dobropisu až do vystavenia ďalšej faktúry.

Dodávateľ je oprávnený započítať akékoľvek aj nesplatné pohľadávky voči pohľadávkam Odberateľa v rámci obchodovania podľa dojednaných zmluvných podmienok.

5 Prevzatie tovaru

Prebratie tovaru sa bude vykonávať v sklade Odberateľa. Prevzatie tovaru podľa kvality a kvantity sa vykonáva v sklade Dodavateľa Odberateľom, alebo ním poverenou osobou za účasti zástupcu Dodávateľa v pracovnom čase Dodávateľa a to od 7.00 – 15.30 hod. Potvrdením o prevzatí alebo prebratí tovaru je podpis Odberateľa alebo ním poverenej osoby na Preberacom protokole – Dodací list, t. j. svojim podpisom bez ďalšieho vyznačenia chýb v Dodacom liste potvrdzuje Odberateľ správnosť dodávky. Odberateľ sa zaväzuje prevziať tovar výhradne vozidlom prispôsobenom k doprave výrobkov. Dopravné náklady hradí Dodávateľ a náklady vykládky hradí Odberateľ. V prípade dodávky tovaru dodávateľom sa prebratie tovaru uskutoční na prahu „ vozidla Dodávateľa.

Dovoz tovaru priamo na stavbu je po dohode s logistikou Dodávateľa možná len vtedy, ak ide len o jeden rozvoz, t. j. na aute je len jedna (spravidla veľká) zákazka. Pri expedícii tovaru priamo na stavbu, ktorá je mimo samosprávneho kraja, v ktorom má Odberateľ svoje sídlo, budú prepravné náklady preúčtované na Odberateľa v plnom rozsahu. Na vyloženie tovaru zabezpečí Odberateľ minimálne štyroch pracovníkov v prípade, že nedisponuje vysokozdvižným vozíkom. Vodiči prepravcov plnia pri vykládke len kontrolnú činnosť predpísanú Dodávateľom. Dodávateľ si napriek dohodnutému termínu dodávky vyhradzuje právo pozdržať tovar vo svojom sklade v prípade, že počet výrobkov nezodpovedá minimálnemu počtu pripadajúci na jeden stojan, t.j. 12 výrobkov (okien a dverí, bez sieťok, parapetných dosiek.....).

Pri akejkoľvek nezhode dodávky s objednávkou je Odberateľ povinný označiť v Dodacom liste túto skutočnosť, označiť pozíciu a stručne popísať nezhodu. Pri nezhode osloví Odberateľ vodiča prepravnej spoločnosti s požiadavkou o potvrdenie tejto skutočnosti. Všetci vodiči, ktorí pre Dodávateľa zabezpečujú prepravné služby, sú Dodávateľom poučení a svojimi podpismi potvrdia zhodu so skutočnosťou, ktorú Odberateľ popísal. V prípade, že vodič tak odmietne urobiť, Odberateľ okamžite kontaktuje vedúceho logistiky Dodávateľa. Vady na výrobkoch, ktoré nebolo možné zistiť pri ich vykladaní z dopravného prostriedku (škrabance, poškodené kovania a pod.), budú reklamovateľné do 5 dní od prevzatia alebo prebratia výrobkov za predpokladu, že výrobky ešte nie sú namontované. V prípade, že montáž sa uskutočňuje skôr ako uplynie lehota 5 dní, montážna skupina je povinná skontrolovať neporušenosť výrobku pred jeho namontovaním. Zistené vady je nutné zdokumentovať (odfotografovať napr.mobilom) a s riadne vyplneným reklamačným tlačivom zaslať na reklamačné oddelenie Dodávateľa. Vady reklamované po tomto termíne, alebo vady zdokumentované na už namontovaných výrobkoch nebudú uznané. Dodávateľ uzná na základe fotografií a Reklamačného protokolu každé rozbité, prasknuté, či inak poškodené alebo nekvalitné sklo až do 15 pracovného dňa po expedícií. Sklo bude odberateľovi dodané bezplatne. Náklady spojené s výmenou skla si Odberateľ uplatní u Dodávateľa len v prípadoch ak sklo chýba, je poškodené, alebo je inak nekvalitné v čase prebratia alebo prevzatia tovaru Objednávateľom.

6 Záruka a servis

Dodávateľ poskytne Odberateľovi záruku v dĺžke trvania uvedenej v Reklamačnom poriadku. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Odberateľom. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním alebo vyššou mocou.

Podstatné náležitosti uplatnenia reklamácii a spôsob ich vybavenia upravuje reklamačný poriadok Dodávateľa.

7 Odstúpenie od zmluvy

Podmienky odstúpenia od zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8 Záverečné ustanovenia

VOP sa stávajú záväznými pre obidva zmluvné strany dňom podpisu Zmluvy. VOP platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na Webovej stránke Dodávateľa. Dodávateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu VOP bez predchádzajúceho súhlasu Odberateľa. Tieto VOP rušia medzi zmluvnými stranami skôr dojednané VOP zverejnené na Webovej stránke do času zverejnenia týchto VOP na Webovej stránke Dodávateľa.

Odoslaním objednávky sa Odberateľ zaväzuje, že akceptuje výšku cien podľa cenníkov Dodávateľa za tovar vrátane expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný poriadok Dodávateľa v znení platnom v deň potvrdenia objednávky Dodávateľom.

Odberateľ týmto udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov Odberateľa v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov v objednávke informačného systému Dodávateľa. Odberateľ udeľuje súhlas dobrovoľne, slobodne a vážne, bez tiesne a nápadne nevýhodných podmienok. Odberateľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté údaje v zadanej objednávky sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Scroll to top