logo-120x40
info: 0800 111 712
sobota 2 marec 2024

GDPR

Informačná povinnosť

Spoločnosť NOVES okná, a.s., so sídlom Radlinského ul. 24, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 683 789, zapísaná v obchodom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sa, vl. č. 1519/V, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje našich zákazníkov, prípadne aj iných fyzických osôb, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Informačná povinnosť spoločnosti NOVES okná, a.s., ako prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb, ktorá obsahuje podrobné informácie o Vašich právach pri spracúvaní osobných údajov, je splnená tým, že je dostupná v listinnej forme v sídle našej spoločnosti a tiež na internetovej stránke spoločnosti: Informačná povinnosť voči zákazníkom NOVES okná, a.s..


Scroll to top