logo-120x40
                         
Monday 2 August 2021

Informačná povinnosť

Spoločnosť NOVES okná, a.s., so sídlom Radlinského ul. 24, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 683 789, zapísaná v obchodom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sa, vl. č. 1519/V, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje našich zákazníkov, prípadne aj iných fyzických osôb, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Informačná povinnosť spoločnosti NOVES okná, a.s., ako prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb, ktorá obsahuje podrobné informácie o Vašich právach pri spracúvaní osobných údajov, je splnená tým, že je dostupná v listinnej forme v sídle našej spoločnosti a tiež na internetovej stránke spoločnosti: Informačná povinnosť voči zákazníkom NOVES okná, a.s..


Your order delivered

Our sales partners’ responsibility lies with expert measure taking, shipping of the NOVES okná, a.s. products onto the site and their installation by specialists according to the relevant specifications and valid technical standards.

Sales people wanted

If you are interested in cooperating in the sale and installation of products NOVES okná, a.s., as send us your contact details at the email address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download catalogs

NOVES okná, a.s. is duly noticed by and reflected in the media society. Our uniqueness is documented in a variety of articles in specialist trade magazines as well as in regularly published news from our corporate life. As a manufacturer of ideal windows and doors, the company NOVES okná, a.s. respects the concept of openness and periodically discloses information about its activities and products.

NOVES okná, a.s. offers high quality products, services and information.

DOWNLOAD

LOGO Noves Hasu GROUP

Brochures - PVC profiles

IDEAL 4000

IDEAL 5000

IDEAL 8000

Brochures - Al profiles

Scroll to top