logo-120x40
info: 0800 111 712
sobota 22 júl 2017

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

platný a účinný odo dňa 01.06.2013

1 Úvodné podmienky

1.1 Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim a dopĺňajú Zmluvu o kúpe tovaru (ďalej len "Zmluva") a Všeobecné obchodné podmienky (VOP), a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

1.2 Vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa pri uplatňovaní reklamácií spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami tohto reklamačného poriadku. Predávajúci a Kupujúci týmto zhodne konštatujú, že ustanovenia reklamačného poriadku majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka s výnimkou uplatnenia kogentných noriem Obchodného zákonníka.

1.3 Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok okamihom potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho.

1.4 Predávajúci si účinnosťou tohto reklamačného poriadku vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu jeho ustanovení pri rešpektovaní kogentných noriem Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Akékoľvek zmeny reklamačného poriadku sú účinné od 3 dňa po ich zverejnení na webovej stránke www.noves.sk.

2 Prevzatie tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare

2.1 Kupujúci je povinný riadne a včas dodaný tovar skontrolovať, čo najskôr po prechode nebezpečenstva za škodu na tovare (t.j. bezodkladne po prevzatí tovaru). Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v prípade, kedy je Predávajúci podľa zmluvy povinný odoslať tovar, po jeho odovzdaní dopravcovi na zmluvou určenom mieste a ak uvedená povinnosť Predávajúceho zo zmluvy nevyplýva, po odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia.

2.2 Kupujúci je povinný prehliadnuť dodaný tovar bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dostal do jeho dispozície. Pokiaľ Kupujúci zistí, že dodaný tovar bol mechanicky poškodený po prevzatí prepravcom, a to aj dodatočne, je povinný bezodkladne kontaktovať prepravcu a požiadať o vyhotovenie zápisu o spôsobení škody. Zároveň je povinný upovedomiť Predávajúceho o tom, že upovedomil prepravcu o vzniku škody. Následne je povinný kontaktovať reklamačné oddelenie Predávajúceho, kde bude reklamácia tovaru na základe zápisu o škode vyriešená. Bez uvedeného písomného dokladu (zápisnica o spôsobení škody) nie je možné uznanie mechanického poškodenia zo strany Predávajúceho.

2.3 V prípade, že Kupujúci tovar neprehliadne alebo nezabezpečí riadne a včas jeho prehliadku v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistených pri prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare. Prehliadku musí Kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

2.4 Kupujúci je povinný bezodkladne najneskôr do 12 hodín po vykonaní prehliadky oznámiť Predávajúcemu všetky vady, ktoré zistil, resp. ktoré bolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti riadne a včas zistiť. V prípade rozdielu v množstve alebo druhu tovaru medzi údajmi v dodacom liste a skutočne dodaným tovarom, je Kupujúci povinný najneskôr do dvoch pracovných dní písomne upovedomiť Predávajúceho o uvedenej skutočnosti. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu za dodanie väčšieho množstva tovaru len v prípade, ak túto skutočnosť neoznámil podľa ustanovení predchádzajúcej vety Predávajúcemu.

3 Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

3.1 Vyššie uvedené pravidlá pre reklamáciu platia zhodne ako pre reklamáciu vád dodaného tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá zo zákona, tak pre reklamáciu vád tovaru, za ktorého akosť predávajúci prevzal záruku. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého vady sú reklamované.

3.2 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, za ktoré Predávajúci zodpovedá v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, musí Kupujúci uplatniť v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, a v prípade reklamácie vád tovaru, za ktorého akosť prevzal Predávajúci záruku, musia byť vady reklamované najneskôr do konca záručnej doby. Záručná doba pri osobnom odbere začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim a v prípade odoslania tovaru v deň prevzatia tovaru od určeného dopravcu na mieste určenia.

3.3 Kupujúci je povinný uplatniť vady tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zistenia vady alebo odo dňa, kedy vada mohla byť pri náležitej starostlivosti zistená. Neuplatnením nároku z vád tovaru a nevytknutím vady v lehote 3 dní odo dňa zistenia vady alebo odo dňa, kedy vada mohla byť zistená, zaniká právo na uplatnenie reklamácie, a zároveň aj akékoľvek nároky vyplývajúce z vád tovaru. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

4 Vybavenie reklamácie

4.1 Kupujúci predloží Predávajúcemu (osobne alebo prostredníctvom e- mailu) v reklamačnom mieste ktorým je reklamačné oddelenie v sídle Predávajúceho na adrese Radlinského ul. 24, 052 01 Spišská Nová Ves, doklady o kúpe tovaru vystavené Predávajúcim – faktúra, dodací list, prípadne odovzdávací protokol a fotodokumentáciu vady.

4.2 V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s uplatnením reklamácie je Kupujúci oprávnený kontaktovať reklamačné oddelenie Predávajúceho.

4.3 V prípade podmienečnej reklamácie závisí doba vybavenia od Predávajúceho. V prípade, že výrobca neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, znáša všetky náklady spojené s vybavením reklamácie Kupujúci a tovar bude Kupujúcemu vrátený až po uhradení vynaložených nákladov.

4.4 V prípade oprávnenej reklamácie znáša Predávajúci všetky náklady spojené s reklamáciou.

4.5 Pri nedodržaní niektorej z požiadaviek Predávajúceho nebude tovar na uplatnenie práv z reklamovaného tovaru prijatý na vybavenie reklamácie.

4.6 Kupujúci môže tovar reklamovať osobne, vždy v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30 hodín v sídle Predávajúceho, ak iné ustanovenie tohto Reklamačného poriadku neustanovuje inak. Oznámenie o zistených vadách je Kupujúci povinný odovzdať písomne v lehotách určených podľa tohto Reklamačného poriadku. V písomnom oznámení je Kupujúci povinný uviesť zistené vady, tzn. musí uviesť skutočnosti ako sa zistená vada prejavuje. V písomnom oznámení o vadách tovaru je Kupujúci povinný označiť nárok, ktorý v dôsledku výskytu vady uplatňuje.

4.7 Kupujúci pri uplatňovaní reklamácie vyplní reklamačný formulár zverejnený na stránke Predávajúceho, prípadne zašle mailom žiadosť s uvedením informácií o vadnom produkte, číslo faktúry, dodací list, a popis závady. Akceptovaný bude iba riadne a včas vyplnený reklamačný formulár.

4.8 Kupujúci je oprávnený preveriť stav svojej reklamácie priamo na reklamačnom oddelení Predávajúceho prostredníctvom e - mailovej adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

5 Záručná doba

5.1 Predávajúci poskytne na vybrané druhy tovarov záruku za akosť, ktorou preberá písomne záväzok, že dodaný tovar bude po stanovenú dobu spôsobilý pre použitie k dohodnutému alebo obvyklému účelu, tzn., že dodaný tovar si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru, ak niektoré ustanovenie Zmluvy o kúpe tovaru, VOP alebo tohto Reklamačného poriadku neustanovuje inak.

5.2 Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym skladovaním tovaru, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania tovaru a škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

5.3 Predávajúci poskytne záručnú dobu na tovar v dĺžke trvania 24 mesiacov.

5.4 Do záručnej doby sa nezapočítava doba, ktorá uplynie od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia.

6 Nároky z vád tovaru

6.1 V prípade, že reklamácia tovaru v záručnej dobe je oprávnená, je Predávajúci povinný vykonať opravu zistených vád tovaru bezodplatne. V prípade, že tovar je neopraviteľný, má Kupujúci právo na ten istý druh náhradného tovaru.

Reklamáciu je Predávajúci povinný vybaviť v čo najkratšom možnom termíne odo dňa prijatia reklamácie, najneskôr do 60 dní, s prispôsobením sa jednotlivým dodávkam od svojich dodávateľov. Predávajúci nie je v omeškaní s vybavením reklamácie v prípade omeškania dodávok od svojich dodávateľov.

Náklady súvisiace s opravou reklamovaného tovaru po záručnej dobe znáša Kupujúci.

6.2 Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa taktiež nevzťahuje na vady tovaru v prípade, ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí, poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, nevhodnými čistiacimi prostriedkami, vysokej teplote elektrickému alebo magnetickému poľu, ak bol poškodený živelnou pohromou alebo tým, že Kupujúci používal a manipuloval s tovarom v rozpore s návodom na použitie a v rozpore so záručnými podmienkami výrobcu.

7 Náhrada škody a neoprávnená reklamácia

7.1 Kupujúci je povinný sa oboznámiť s konkrétnymi záručnými podmienkami Predávajúceho, prípadne s návodom na použitie, najneskôr pri prevzatí tovaru. V prípade, ak Kupujúci poruší povinnosť oboznámiť sa so záručnými podmienkami Predávajúceho, prípadne s návodom na použitie a v dôsledku toho dôjde k poškodeniu tovaru, jeho čiastočnému alebo úplnému zničeniu, najmä ak v dôsledku nesprávnej manipulácie s tovarom alebo v dôsledku nesprávneho používania tovaru sa vyskytne vada, ktorá by pri obvyklom a riadnom užívaní nebola vznikla, Predávajúci za vznik takej vady nezodpovedá. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktorá tým Predávajúcemu vznikla.

7.2 Ak sa preukáže, že reklamovaná vada bola spôsobená konaním Kupujúceho - poškodením tovaru nesprávnym používaním, alebo nevhodnou manipuláciou a Kupujúci napriek tomu, že o tejto skutočnosti vedel, alebo vedieť mohol, vadu reklamoval, môže Predávajúci od Kupujúceho požadovať náhradu škody, ktorú mu tým spôsobil.

7.3 V prípade neoprávnenej reklamácie je Kupujúci povinný uhradiť za každú neuznanú reklamáciu všetky skutočne vynaložené náklady súvisiace s jej vybavením.

7.4 V prípade skrytej vady, ktorú nie je možné zistiť pri preberaní reklamácie si Predávajúci vyhradzuje nárok na náhradu škody u Kupujúceho, pokiaľ reklamácia nebude uznaná výrobcom.

7.5 Ak Predávajúci s vynaložením odbornej starostlivosti nemôže dostatočne identifikovať reklamovaný tovar, z dôvodu straty identifikácie výrobku, a napriek tejto skutočnosti dôjde zo strany Predávajúceho k riadnemu vybaveniu reklamácie, zodpovedá Kupujúci za škodu, ktorú týmto konaním spôsobil a to v prípade, ak dodávateľ Predávajúceho uzná takú reklamáciu za neoprávnenú. Kupujúci je povinný na úhradu dostatočne preukázaných nákladov, ktoré Predávajúci na vybavenie takej reklamácie vynaložil.

8 Záverečné ustanovenia

8.1 Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy a VOP.

8.2 Ustanovenia reklamačného poriadku nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpísania Zmluvy o kúpe tovaru. V prípadoch, kedy Kupujúci neuzavrie s Predávajúcim Zmluvu o kúpe tovaru, a obchodný vzťah vznikne okamihom potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho, Kupujúci týmto momentom súhlasí s reklamačnými podmienkami Predávajúceho.

8.3 Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú Kupujúcemu v prípade, ak Predávajúci zistí, že výrobca, resp. distribútor reklamovaného tovaru, od ktorého Predávajúci tovar kúpil, nie je schopný v dôsledku insolventnosti podniku (vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu, likvidácia podniku bez právneho nástupcu) vybaviť reklamácie v zmysle dojednaných obchodných podmienok. V takom prípade si Predávajúci vyhradzuje právo reklamovaný tovar bez vybavenia reklamácie Kupujúcemu vrátiť.

Scroll to top